The usefulness of some selected methods of street trees condition assessment

/ 1 marca, 2019/ Artykuły i prezentacje

ROSLON-SZERYŃSKA E., CZARNOWSKA A. 2010. The usefulness of some selected methods of street trees condition assessment used as the basis for their evaluation in the urban area. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Horticulture and Landscape Architecture 31: 61–71

EDYTA ROSŁON-SZERYŃSKA, ALICJA CZARNOWSKA
Department of Landscape Architecture, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: The economic benefi ts resulting from the presence of trees in the urbanized areas are increasingly taken into account by communities. For these reasons, in many cities of the world (mainly in USA) trees are treated as property assets. In Europe (including Poland), many methods of tree condition assessment were established. These methods concern forest tree and also, more frequently, urban tree. Street trees grow in unfavourable conditions and are exposed to large amounts of stress; therefore, they should be under routine inspection. Weakened trees can create not only a hazard to people and their properties but also have lower economic value. For this reason an accurate assessment of tree condition in the urban areas is essential. A method of tree condition assessment in such specific areas should, therefore, allows for a relatively quick evaluation, giving as much information about the tree health condition as possible. So far, there are few methods aiming at assessing street trees condition, which can be the basis for their evaluation. Methods existing in Europa for integrated assessment of vitality and static of trees (such as the VTA-method) are used primarily to improve traffi c safety, and its are not the object of this study. This article investigates the most ef fi cient method of routine street tree inspection, by analysing 4 methods of tree condition assessment currently in use (including 3 national and one American), and 1 which is being tested (by Rosłon-Szeryńska). Research was carried out on 30 trees (aged from 21 to 78 year old) growing along Norwida street in Radzymin. Their health was assessed using 5 selected methods, which were compared using 6 different criteria (inspection time on each tree,  safety during collecting data in the field,  arbitrariness of the results, assessment of content-relevance, formula clarity, possibility of using the method throughout the year). As a result, the efficiency of each method was evaluated, and the features necessary for a method of routine street tree inspection were established.

Key words: street trees, urban trees, tree management, visual methods of tree assessment, tree condition, tree evaluation.

Streszczenie: Użyteczność wybranych metod oceny kondycji drzew przyulicznych służących jako podstawa do wyceny ich wartości w przestrzeni zurbanizowanej. Coraz częściej dostrzega się korzyści ekonomiczne płynące z obecności drzew w przestrzeni zurbanizowanej. Z tych powodów w wielu krajach drzewa są traktowane jako majątek trwały. Podstawą  wyceny wartości drzew jest ocena ich kondycji. W Europie (także w Polsce) powstało wiele metod oceny kondycji drzew. Dotyczą one drzew leśnych, a także coraz częściej drzew miejskich. Istotne znaczenie w przestrzeni zurbanizowanej mają drzewa przyuliczne, które w szczególności powinny podlegać rutynowej kontroli, gdyż rosną w niesprzyjających warunkach i są narażone na duży stres. Drzewa osłabione mogą nie tylko stanowić zagrożenie dla ludzi i ich mienia, ale przedstawiają niewielką wartość ekonomiczną. Metoda służąca ocenie kondycji drzewa w tak specyficznym miejscu powinna przebiegać stosunkowo szybko, dostarczać jak najwięcej informacji o stanie zdrowotnym drzewa. Powstało jak dotąd niewiele metod oceny kondycji drzew przyulicznych mogących służyć jako podstawa wyceny ich wartości. W tym zakresie pionierem były Stany Zjednoczone. Istniejące europejskie metody zintegrowanej oceny witalności i statyki drzew (np. VTA-metoda) służą  przede wszystkim poprawie bezpieczeństwa ruchu ulicznego i te nie stanowią przedmiotu niniejszych badań. Praca ma na celu wskazanie metody najbardziej użytecznej do oceny kondycji drzew przyulicznych jako podstawy wyceny wartościdrzew. Porównano 4 stosowane metody (w tym 3 krajowe i jedną amerykańską) i 1 testowaną metodę oceny kondycji drzew (autorstwa Rosłon-Szeryńskiej). Badania przeprowadzono na 30 drzewach (Tillia sp.) rosnących wzdłuż ul. Norwida w Radzyminie. Stan zdrowotny tych drzew oceniono pięcioma wybranymi metodami. Metody porównano pod kątem sześciu kryteriów (czasu oceny drzewa, bezpieczeństwa podczas zbioru danych w terenie, obiektywności wyników, wartości merytorycznej kryteriów oceny, jasności sformułowań i możliwości zastosowania metody przez cały sezon).W rezultacie oceniono przydatność tych metod i ustalono cechy, jakie powinna mieć metoda stosowana do oceny stanu zdrowotnego drzew przyulicznych.


Pobierz artykuł: link

Share this Post