Metodyka


Aplikacja hTreeEval dotyczy oceny zagrożenia bezpieczeństwa powodowanego przez drzewa. Bezpieczeństwu zagrażają drzewa wywracające się i łamiące. System oceny drzew użyty w aplikacji został opracowany na przestrzeni wielu lat. Jego podstawą jest metoda WID (wizualnej identyfikacji drzew) Rosłon-Szeryńskiej (2006)[1] opracowana na gruncie polskim w oparciu o krytyczną analizę badań europejskich i amerykańskich z lat 1951-2005 i na podstawie logicznych modeli zdarzeń z zebranych wypadków wiatrołomów i wykrotów z terenu Mazowsza.

Metoda bazuje na ocenie ryzyka wypadkowego podobnie do metod amerykańskich. Do jej opracowania wykorzystano model drzewa logicznego, tzw. drzewo błędów (FTA) i zdarzeń (ETA), którego celem jest identyfikacja specyficznych związków pomiędzy przyczynami a kombinacją zdarzeń, mogących mieć wpływ na stworzenie sytuacji grożącej wypadkiem i na sam proces uszkodzenia. Ze względu na złożoność źródła zagrożenia opracowano dodatkowo szczegółowy model logiczny tego czynnika, bazując na opracowanych wariantach uszkodzeń drzewa z towarzyszącymi im rożnymi typami objawów/wad budowy i kształtu drzewa oraz cech siedliska sprzyjających wykrotom i wiatrołomom (Rosłon-Szeryńska 2006). W ciągu ostatniego dziesięciolecia metoda podlegała modyfikacjom. Powstały 2 warianty metody różniące się stopniem szczegółowości oceny i ilością parametrów (WID- Urban, WID-Nature).

Metoda WID-Nature

Metoda ta służy do oceny drzew pomnikowych i posiada następujące  parametry oceny:

a) prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia (P),
b) ekspozycję na zagrożenie (E),
c) możliwość uniknięcia skutków zdarzenia (U).

Czynnik minimalizacji ryzyka skłania oceniającego do analizy wszystkich możliwości redukcji ryzyka i oszacowania zasadności ich zastosowania. Usunięcie drzewa to ostateczność, gdy zawiodą wszystkie inne sposoby poprawy bezpieczeństwa publicznego (Rosłon-Szeryńska 2012). Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia (P) podawane jest w skali 0-10 pkt, gdzie ryzyko duże występuje przy uzyskaniu >5 pkt i jest ono obliczane indywidualnie do pięciu obszarów zagrożenia dla każdego drzewa. Parametr (E) ekspozycji na zagrożenie odnosi się do natężenia ruchu i wartości mienia/ rangi terenu narażonego na uszkodzenie przez upadające drzewo. Wykorzystano tu zmodyfikowaną klasyfikację otoczenia ISA (International Society of Arboriculture).Ryzyko wypadku (RZ) to iloczyn różnicy prawdopodobieństwa uszkodzenia w poszczególnych strefach (P(K, Rw, N, P, W) i minimalizacji ryzyka w danej strefie drzewa (UP) oraz różnicy ekspozycji na zagrożenie i minimalizacji ryzyka w sąsiedztwie drzewa. Wzór sposobu obliczeń przedstawiono poniżej.

Ryzyko wypadku (zdarzenia) liczone według wzoru:

 RZ   =    ( P(K, Rw, N, P, W)    –    UP)   x   (E    –    UE)  

Zakres punktów:
RZ  [0 – 10]; P(K, Rw, N, P, W) [0 – 10];  UP  [0 – 3];    E [0 – 1];   UE  [0 – 0,2];

Gdzie:

P – to prawdopodobieństwo upadku drzewa oceniane pod kątem pięciu zdarzeń:
PK –   prawdopodobieństwo złamania w koronie;
PRw – prawdopodobieństwo złamania w rozwidleniu;
PP –   prawdopodobieństwo złamania pnia;
PN –   prawdopodobieństwo złamania w nasady pnia / odziomka;
PW – prawdopodobieństwo wywrócenia się drzewa.
E –    to ekspozycja na zagrożenie;
UP – to możliwość minimalizacji ryzyka umniejszająca prawdopodobieństwo upadku drzewa (P);
UE –  to możliwość minimalizacji ryzyka umniejszająca ekspozycję na zagrożenie (P);

Skala oceny ryzyka przyjmuje zakres [0-10 pkt], gdzie: 0 – oznacza brak ryzyka, a punktacja >9 – oznacza ryzyko krytyczne, przy którym dopuszcza się usunięcie drzewa (Rosłon-Szeryńska 2006).

Metoda WID-Urban

Metoda ta służy do bieżącej oceny drzew miejskich i posiada dwa parametry oceny:

a) prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia (P),
b) ekspozycję na zagrożenie (E).

Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia (P) podawane jest w skali 0-10 pkt, gdzie ryzyko duże występuje przy uzyskaniu >5 pkt i jest ono obliczane indywidualnie do pięciu obszarów zagrożenia dla każdego drzewa. Parametr (E) ekspozycji na zagrożenie odnosi się do natężenia ruchu i wartości mienia/ rangi terenu narażonego na uszkodzenie przez upadające drzewo. Wykorzystano tu zmodyfikowaną klasyfikację otoczenia ISA (International Society of Arboriculture). Ryzyko wypadku (RZ) to iloczyn różnicy prawdopodobieństwa uszkodzenia w poszczególnych strefach (P(K, Rw, N, P, W) i ekspozycji na zagrożenie €. Wzór sposobu obliczeń przedstawiono poniżej.

Ryzyko wypadku (zdarzenia) liczone według wzoru:

 RZ   =    P(K, Rw, N, P, W)   x   E

Zakres punktów:
RZ  [0 – 10]; P(K, Rw, N, P, W) [0 – 10]; E [0 – 1];

Gdzie:

P – to prawdopodobieństwo upadku drzewa oceniane pod kątem pięciu zdarzeń:
PK –   prawdopodobieństwo złamania w koronie;
PRw – prawdopodobieństwo złamania w rozwidleniu;
PP –   prawdopodobieństwo złamania pnia;
PN –   prawdopodobieństwo złamania w nasady pnia / odziomka;
PW – prawdopodobieństwo wywrócenia się drzewa.
E –    to ekspozycja na zagrożenie;

Skala oceny ryzyka przyjmuje zakres [0-10 pkt], gdzie: 0 – oznacza brak ryzyka, a punktacja >9 – oznacza ryzyko krytyczne, przy którym dopuszcza się usunięcie drzewa (Rosłon-Szeryńska 2006).

Pierwszą aplikacją służącą do badań pilotażowych był program TreesAnalyzer powstały w 2013 roku. Autorami aplikacji jest Minh Thang Tran z Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Przy jej użyciu poddano szczegółowej ocenie około 1600 drzew, dzięki czemu metoda WID ewoluowała na potrzeby użytkowników.


[1] Rosłon-Szeryńska, E. 2006. Opracowanie metody oceny zagrożenia powodowanego przez drzewa o osłabionej statyce. Praca doktorska. Maszynopis. WOiAK, SGGW, Warszawa

Rosłon-Szeryńska, E., 2012. Ocena zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia powodowanego przez drzewa o osłabionej statyce. Uprawa i Ochrona drzew. Czasopismo Międzynarodowego Towarzystwa Uprawy i Ochrony Drzew, Łódź, Zeszyt nr 27