O projekcie


Aplikacja hTreeEval (Hazard Tree Evaluation) to zintegrowany system oceny drzew oparty o diagnozę wizualną i techniczną (przy użyciu sprzętu do pomiary struktury zdrowotnej drewna). Powstała ona w 2018-2019 roku na Wydziale Biotechnologii Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w ramach minigrantu w pozakonkursowym projekcie MNiSW Inkubatora Innowacyjności +  „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” Nr umowy:  MNISW/2017/DIR/36/II+.

Kierownikiem i wykonawcą minigrantu jest dr inż. Edyta Rosłon-Szeryńska, adiunkt w Katedrze Architektury Krajobrazu.

Temat projektu: „Komercjalizacja wykorzystania autorskiej metody do zintegrowanej diagnozy drzew zagrażających bezpieczeństwu przez usprawnienie oceny za pomocą aplikacji serwerowej na telefon komórkowy z bazą danych i interfejsem www.”

Długość trwania projektu: od 07.10.2018 do 30.01.2018 roku. Pilotażowe testowanie wdrożenia: do 30.01.2020 roku. 

Beneficjenci: Jednostki Samorządu Terytorialnego, administratorzy terenów zieleni, Lasy Państwowe, Zarządy Dróg, eksperci i architekci krajobrazu prowadzący inwentaryzację i ocenę drzew.

Opracowana aplikacja mobilna (hTreeEval) pracuje w trybie off-line i on-line na systemie Android z możliwością przesyłania danych na serwer i otrzymywania wyniku oceny w formie pliku xls, shape itp. Aplikacja jest integralna z systemem informacji przestrzennej GIS. Umożliwia zbieranie danych tekstowych i graficznych (mapa, dokumentacja fotograficzna) o drzewie.

Strona www na serwerze z systemem CMS, umożliwia tworzenie ogólnopolskiej bazy danych o drzewach, przyczynach wiatrołomów i wywrotów oraz o wypadkach związanych z drzewami.

Wykorzystanie aplikacji hTreeEval ma na celu:

  • poprawę bezpieczeństwa publicznego i prywatnego;
  • usprawnienie i zobiektywizowanie oceny, w tym oszacowanie poziomu akceptowalnego ryzyka dla warunków polskich związanego z drzewami grożącymi złamaniem lub wywróceniem;
  • prowadzenie monitoringu drzew, tworzenie baz danych umożliwiających lepsze zarządzanie terenami zieleni;
  • poprawę stanu drzew w przestrzeni zurbanizowanej;
  • upowszechnienie systemu ubezpieczeń związanych z wiatrołomami i wywrotami dzięki większej wiedzy na temat wypadków i  przyczyn uszkodzeń drzew.